OP WIE IS DEZE PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

 

Koru Hotel nv (“Koru Hotel” of “Wij”) is een onderneming gespecialiseerd in de promotie van vastgoedprojecten en is beursgenoteerd op de NYSE Euronext Brussel. Koru Hotel omvat verschillende ondernemingen (“de Koru Hotel Ondernemingen”) die persoonsgegevens verwerken.

Alle Koru Hotel Ondernemingen zijn afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteiten. Afhankelijk van de verwerkingsactiviteit waarbinnen uw persoonsgegevens worden verwerkt, dient Koru Hotel te worden beschouwd als een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met één of meerdere van de andere hoger vermelde ondernemingen. Geen van de Koru Hotel Ondernemingen draagt enige aansprakelijkheid voor daden of nalatigheden van de andere Koru Hotel Ondernemingen.

Als onderneming stellen wij alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (« AVG » of « GDPR »).

 

WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVAYCVERKLARING?

 

Via deze Privacyverklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik gemaakt van onze website (“de Site”) en de daarop aangeboden formulieren en toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kunt contacteren voor meer informatie.

Wanneer wij verwijzen naar « de Site », bedoelen wij de webpagina’s die beginnen met de url  HYPERLINK “https://www.Koru-Hotel.be” https://www.Koru-Hotel.be.

2.3 De Sites kunnen links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites.

Wanneer u links op de Sites aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacyverklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • de goede organisatie van onze (online) diensten;
 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten;
 • het verzamelen van statistieken over het gebruik van deze Site (“web audience measuring”);
 • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van deze Site.

 

IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES ONTVANGT

Wij bewaren een database van contactpersonen (bijv. aandeelhouders, journalisten, andere zakelijke contacten, enz.) voor de verzending van elektronische communicaties. Deze communicaties worden hoofdzakelijk verzonden voor drie verschillende doeleinden:

 • Communicaties in het kader van regelgeving: communicaties met het oog op het respecteren van onze wettelijke verplichtingen zoals onze informatieverplichtingen als een beursgenoteerde vennootschap;
 • General branding communicaties: communicaties met het oog op general branding en public relations (met inbegrip van uitnodigingen voor events);
 • Verkoop en marketing communicaties: communicaties voor verkoops- en marketingdoeleinden zoals berichten over de diensten en producten die we aanbieden (bijv. vastgoedprojecten).

We verwerken de persoonsgegevens in onze database ook voor:

 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten met betrekking tot deze communicaties;
 • het verzamelen van statistieken over deze communicaties.

 

IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOONS WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN JOURNALIST, EEN AANDEELHOUDER, EEN ZAKELIJK CONTACT, ENZ.)

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • het respecteren van onze wettelijke verplichtingen;
 • beheer van aandeelhouders;
 • beheer van klanten en leveranciers;
 • beheer van bezoekers;
 • beheer van bestellingen en leveringen;
 • facturatie en boekhouding;
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en activiteiten;
 • de goede organisatie van onze diensten (zoals dagelijkse zakelijke communicatie);
 • marketing en verkoop;
 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • public relations en perscontacten;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • toegangscontrole;
 • veiligheid.

 

OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

Wanneer u een bericht verstuurt via de contactgegevens op onze website, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen).

In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden.

 

IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES ONTVANGT

De rechtsrond waarop we ons baseren voor de verzending van elektronische communicaties hangt af van het doeleinde van de betreffende communicaties:

 • Communicaties in het kader van regelgeving: uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor het respecteren van een wettelijke verplichting;
 • General branding communicaties: uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt om ons imago als merk te versterken, wat in ons gerechtvaardigde belang is. In dit opzicht zullen we altijd geval per geval beoordelen of onze belangen niet worden overruled door uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden;
 • Verkoop en direct marketing communicaties: uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij we uw contactgegevens hebben verkregen in de context van de verkoop van gelijkaardige producten of diensten. In dit laatste geval zullen we ons baseren op onze gerechtvaardigde belangen, meer bepaald het belang om onze producten en diensten aan te bevelen aan bestaande cliënten.

 

IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOONS WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN JOURNALIST, EEN AANDEELHOUDER, EEN ZAKELIJK CONTACT, ENZ.)

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. onze verplichtingen als beursgenoteerde onderneming);
 • in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klantenbeheer, leveranciersbeheer enz. en na het verrichten van een belangenafweging.

Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. zeer specifieke direct marketing en marktonderzoek activiteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen. Voor meer informatie over de verzending van elektronische communicaties voor verkoops- en direct marketing doeleinden, zie de “elektronische communicaties” sectie onder punt 4.2 hierboven.

 

WELKE RECHTEN HEEFT U?

 

U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:

 • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming);
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst);
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.

U beschikt ook over het recht om op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing door contact met ons op te nemen (zie hieronder) of op de uitschrijvingslink klikken in de door ons verzonden direct marketing berichten. In voorkomend geval, zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.

Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u, met vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen:

 • een e-mail verzenden aan info@koru-hotel.be; of
 • een schriftelijk verzoek richten aan Koru Hotel, Rue du Piroy 67 • 1367 Autre-Église • Belgique

 

U kunt deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft. Indien u wenst te worden geleid naar de geschikte toezichthoudende autoriteit, gelieve ons te contacteren.

 

HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

 

IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u de Site en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt.

 

IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES ONTVANGT

De persoonsgegevens die we bewaren in onze database werden aan ons bezorgd door u of via internet en sociale media.

 

IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOONS WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN JOURNALIST, EEN AANDEELHOUDER, EEN ZAKELIJK CONTACT, ENZ.)

Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

Wij zullen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijv. door ons te contacteren, door online formulieren in te vullen), omdat anderen ze aan ons geven (bijv. uw werkgever of derde partij dienstverleners waarop we een beroep doen in het kader van onze zakelijke activiteiten) of omdat zij publiek beschikbaar zijn.

Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

 

IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

De voornaamste persoonsgegevens die wij via deze Site verzamelen zijn de gegevens die u ons bezorgt wanneer u ons contacteert via de contactgegevens op de Site.

 

IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES ONTVANGT

De persoonsgegevens die we in onze database bewaren kunnen onder meer zijn:

 • uw naam en voornaam;
 • uw e-mailadres;
 • uw professioneel telefoonnummer;
 • het bedrijf waarvoor u werkt;
 • uw functietitel;
 • de categorie van ontvanger waartoe u behoort (bijv. aandeelhouder, klant, journalist, enz.).

 

IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOONS WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN JOURNALIST, EEN AANDEELHOUDER, EEN ZAKELIJK CONTACT, ENZ.)

De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende inhouden:

 • identificatiegegevens (bijv. naam, adres (privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mailadres (privé/werk), land van verblijf;
 • persoonlijke eigenschappen (bijv. geslacht, taal);
 • tewerkstellingsgegevens (bijv. de organisatie waarvoor u werkt, functietitel, huidige verantwoordelijkheden);
 • gegevens over welke producten en diensten u bestelt;
 • bewakingscamerabeelden;
 • gegevens over hoe u met ons interageert (bijv. wanneer u ons contacteert) en andere gelijkaardige informatie;
 • aandeelhoudersinformatie enz.

 

AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?

 

IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

Onze medewerkers zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op een strikte ‘need-to-know’ basis voor de hierboven omschreven doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EER.

 

IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES ONTVANGT

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze medewerkers of ons communicatie departement, IT departement en/of verkoop en marketing departement (voor advertenties) op een strikte need-to-know basis. Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan eender welke dienstverlener die ons helpt bij het verzenden van onze elektronische communicaties of IT assistentie biedt met betrekking tot onze database.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EER.

 

IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOONS WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN JOURNALIST, EEN AANDEELHOUDER, EEN ZAKELIJK CONTACT, ENZ.)

Onze medewerkers zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op een strikte need-to-know basis. We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen, derde partijen die diensten aan ons leveren die redelijkerwijs de toegang tot uw persoonsgegevens vereisen voor één of meer van de doeleinden opgenomen in de sectie “voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegeven” hierboven.

 • externe dienstverleners waarop de Onderneming een beroep doet voor verschillende zakelijke diensten;
 • rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • publieke autoriteiten (bijv. de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten of de FSMA);
 • externe professionele adviseurs (bijv. advocaten of consultants van de Onderneming).

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EER.

In principe zullen we alle stappen nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden verwerkt.

We behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens door te geven indien de wet dit vereist, of wanneer we geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of voor een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel, verzoek van een regulator of eender welk ander gerechtelijk proces dat op ons betrekking heeft.

 

ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

 

Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen van toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging, zowel online als offline.

Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • instructies en trainingen aan betrokken personeelsleden om er voor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;
 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, fire walls, anti virus software en versleuteling;
 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals toegangscontrole tot onze bedrijfsruimten.

Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

 

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

 

IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Als algemene regel worden persoonsgegevens verkregen via onze website bewaard voor een periode van 5 jaar.

Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

 

IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES ONTVANGT

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden:

 • Communicaties in het kader van regelgeving: uw persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang u een aandeelhouder bent of eender welke andere persoon die wij wettelijk verplicht moeten informeren;
 • General branding communicaties: uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt zolang wij het gerechtvaardigde belang hebben om u communicaties te versturen om ons imago als merk te versterken (gebaseerd op uw relatie met Koru Hotel als cliënt, aandeelhouder, enz.);
 • Verkoop en direct marketing communicaties: uw persoonsgegeven zullen worden bewaard voor een periode van 5 jaar vanaf het laatste contract met de betrokkene. Indien je een klant bent geworden gedurende deze periode, kunnen we uw persoonsgegevens echter bewaren voor een langere periode, namelijk 10 jaar vanaf de levering van de producten of diensten of vanaf het laatste contract met Koru Hotel (indien dit contract zou plaatsvinden op een latere datum).

Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

 

IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOONS WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN JOURNALIST, EEN AANDEELHOUDER, EEN ZAKELIJK CONTACT, ENZ.)

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Als algemene regel worden de persoonsgegevens verwerkt in het kader van het gebruik van onze diensten bewaard gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie (met inbegrip van garantieperiodes en diensten na verkoop).

Persoonsgegevens verwerkt in het kader van direct marketing, bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrieven, bewaren wij in principe gedurende een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter langer bewaren voor deze doeleinden indien u intussen klant bij ons bent geworden, namelijk gedurende een periode van 10 jaar vanaf de levering van de producten of diensten, of vanaf het laatste contact indien dit later zou plaats vinden.

Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

 

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT VOOR GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

 

Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

 

HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

 

Wij hopen dat deze Privacyverklaring u helpt te begrijpen en u meer vertrouwd maakt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien u verdere vragen heeft over deze Privacyverklaring en deze Site in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen door:

 • een e-mail te sturen naar info@koru-hotel.be; of
 • een schriftelijk verzoek te sturen naar Koru hotel Rue du Piroy 67 • 1367 Autre-Église • Belgique

 

WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

 

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacyverklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacyverklaring zal dan gelden vanaf deze datum.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen. Voor zover wij over uw e-mail adres beschikken, zullen wij u tevens elektronisch op de hoogte brengen van iedere wijziging aan deze Privacyverklaring.

 

Cookiebeleid

Om de goede werking van de website te garanderen, kunnen er gegevens over uw navigatiegedrag (op uw pc, tablet, smartphone, enz.) geregistreerd worden in bestandjes, zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op de pc van de internetgebruiker worden weggeschreven of gelezen wanneer hij een website bezoekt. Cookies onthouden gegevens over het gedrag van de internetgebruiker.

 

Functionele cookies

 

Zij worden gebruikt om het navigeren te vergemakkelijken. Zij onthouden bijv. uw taalkeuze.

 

Analytische cookies (Google Analytics)

 

Zij verschaffen meer inzicht over de mate waarin de website wordt bezocht en worden gebruikt om statistieken op te stellen.

 

Cookies van derden (Vimeo, Youtube, SoundCloud, Addthis)

 

Zij analyseren en verwerken de gegevens van uw profiel. Als u meer informatie wenst over het gebruik van uw gegevens door derden, gelieve dan hun specifieke documentatie te raadplegen.

 

Beheer van cookies

 

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze automatisch cookies aanvaarden. U kunt uw browser zelf zo instellen dat hij cookies toestaat of blokkeert. Als u alle cookies blokkeert, kan u in sommige gevallen slechts beperkt toegang hebben tot bepaalde onderdelen van de website. Afhankelijk van uw browser moet u uw voorkeuren aanpassen.